หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
วิสัยทัศน์ อบต.วังนกแอ่น
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติในตำบลวังนกแอ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1
2
 
 
ตำบลวังนกแอ่น จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อ พ.ศ. 2479 ราษฎรอพยพมาจากหลายแห่ง เช่น เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ประเทศลาว และอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย เข้ามาทำไร่ ทำสวน ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้เล่าขานกันว่า ในเดือนสามจะมีนกนางแอ่น มาเกาะตามบ้านเรือน ชาวบ้านเรียกติดปากว่า “บ้านวังนกแอ่น” เดิมบ้านวังนกแอ่นขึ้นกับตำบลชัยนาม มีนายเลื่อมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแรก ต่อมา นายเหล่ พนารักษ์ เป็นนายอำเภอวังทอง ได้แยกบ้านวังนกแอ่นออกจากตำบลชัยนาม ตั้งเป็นตำบลวังนกแอ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น ได้ยกฐานะจากสภาตำบลวังนกแอ่น เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 เป็นราชการส่วนท้องถิ่น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 
จำนวนครัวเรือน จำนวน 6,553 ครัวเรือน
ประชากรทั้งสิ้น จำนวน 16,492 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 8,503 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56

หญิง จำนวน 7,989 คน คิดเป็นร้อยละ 48.44
มีความหนาแน่นเฉลี่ย 31.50 คน / ตร.กม.
  ทิศเหนือ จด ตำบลแก่งโสภา ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย  
ทิศใต้ จด ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง
  ทิศตะวันออก จด ตำบลดินทอง ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง  
ทิศตะวันตก จด อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่นตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านบ่อ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง ริมถนนสายพิษณุโลก–หล่มสัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 12 (ห่างจากอำเภอวังทอง ประมาณ 19 กิโลเมตร และตัวจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 34 กิโลเมตร ) เนื้อที่ ประมาณ 523.55 ตารางกิโลเมตร หรือ 327,218 ไร่
 
มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย และฝั่งขวา รวมทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ มีแม่น้ำเข็กไหลผ่านกลางตำบล จากทิศตะวันออก ไหลไปสู่ทิศตะวันตก มีหมู่บ้านตั้งอยู่กระจัดกระจายอยู่ริมสองฝั่ง ของแม่น้ำและภูเขา ซึ่งเหมาะกับ การประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์
 

ทำไร่ ทำสวน ( มันสำปะหลัง ข้าวโพด ทำสวนผลไม้ ปลูกยางพารา ฯลฯ )

เลี้ยงสัตว์ ( ไก่ สุกร โค กระบือ )

ค้าขาย

อุตสาหกรรมในครัวเรือน( เครื่องปั้นดินเผาทำถังขยะจากยางรถยนต์ กลั่นสุราพื้นบ้าน ฯลฯ)

รับจ้างทั่วไป
จจุบันแบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น 20 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านวังดินสอ 648 637 1,285 471  
2   บ้านวังนกแอ่น 946 540 1,486 758
  3   บ้านบ่อ 587 612 1,199 454  
4   บ้านน้ำพรม 399 417 816 253
  5   บ้านท่าข้าม 366 343 709 274  
6   บ้านวังตาด 705 650 1,355 524
  7   บ้านแก่งจูงนาง 599 576 1,175 526  
8   บ้านห้วยไผ่ 289 306 595 235
  9   บ้านซำตะเคียน 437 446 883 423  
10   บ้านไผ่ใหญ่ 453 466 919 403
  11   บ้านป่ามะกรูด 323 323 646 189  
12   บ้านห้วยเดื่อ 77 64 141 72
  13   บ้านตอเรือ 408 410 818 323  
14   บ้านซำนกเหลือง 275 273 548 258
  15   บ้านโป่รงพลู 385 322 707 215  
16   บ้านปากน้ำปอย 272 284 556 203
  17   บ้านใหม่ลำกระโดน 467 498 965 301  
18   บ้านแก่งเจริญ 226 233 459 166
  19   บ้านวังกระบาก 286 260 546 266  
20   บ้านแสนสุขพัฒนา 355 329 684 239
    รวม 8,503 7,989 16,492 6,553
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
ที่มา : สำนักบริการทะเบียน กรมการปกครอง
 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 055-000-876
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10