messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

บริการประชาชน
insert_drive_file คู่มือประชาชน
folder ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
folder ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
check_circle งานสารบรรณ
public facebook อบต.วังนกแอ่น
folder Q&A
public ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
language ร้องเรียนออนไลน์
thumb_up กระดานสนทนา
public แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพในการยุติเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน
public การขอรับสนับสนุนน้ำ อุปโภค บริโภค
info การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์
folder การยื่นแบบรับชำระภาษี
folder แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน
info ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
info งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE : OSS)
info E-service
info คู่มือการให้บริการ E-service
ระบบข้อมูลข่าวสาร
Web mail
อบต.วังนกแอ่น
image ป้ายประชาสัมพันธ์
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 ภายในเดือนมิถุนายน 2567
แผ่นพับประชาสัมพันธ์จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย
เอกสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้ประกอบการทราบถึงการกระทาอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกลาทางสาธารณะ
NO GIFT POLICY (TH)
NO GIFT POLICY (ENG)
ช่องทางการตอบแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT)
งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)
กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ใหม่)
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2567 สมัยที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34

camera_alt ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย[7 มิถุนายน 2567]
จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567[7 มิถุนายน 2567]
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้การสนับสนุนน้ำอุปโภคแก่ประชาชนในตำบลวังนกแอ่น[6 มิถุนายน 2567]
ออกรับบริการชำระภาษีนอกสถานที่ (เพิ่มเติม)[6 มิถุนายน 2567]
 
chat_bubble ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview259

account_box ข้อมูลผู้บริหาร
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 111
นายสวาท สุขทัศน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 102
นางจิดาภรณ์ คงอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 102
นายสมาน จูบ้านไร่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 099 417 7537
ข่าวประชาสัมพันธ์
account_box
Qr code
e-service
Qr code
e-service
NO GIFT POLICY 2567 (THAI)
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
NO GIFT POLICY 2567 (THAI)
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
NO GIFT POLICY 2567 (ENG)
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
NO GIFT POLICY 2567 (ENG)
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถิติ sitemap
วันนี้ 497
เดือนนี้2,105
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)64,369
ทั้งหมด 174,149


cast rss egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น