messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
account_box สมาชิกสภา
นายจรูญ เจริญใจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
นายชุมพร พิมเสน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
นายวิชัย ทิมเกลี้ยง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
นายสมบุญ จัดชาวนา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 1
นายบุญช่วย จันทร์น้ำคบ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 2
นายโพพันธ์ บางแก้ว
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 3
นายสอาด บุญเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 4
นายสมนัด มหาผล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 5
นายภุชงค์ วิศิษฎ์ศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 6
นายวัชรินทร์ ศรีน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 7
นายปอ โพธินา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 8
นายวีระ รอสวัสดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 9
นางหวาน ไกรกิจราษฎร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 10
นายเสงี่ยม แก้วมิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 11
นายยุทธ รวมญาติ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น หมู่ที่ 12
นายวัชรพงศ์ พวงพัน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 13
นายจรูญ เจริญใจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 14
นายบุญทัน พรมมาอินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 15
นายธีระชม หาญคำภา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 16
นายวสันต์ บุญกระจ่าง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 17
นายณรงค์เดช แป้นคล้าย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 18
นายวิชัย ทิมเกลี้ยง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 19
นายชุมพร พิมเสน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น หมู่ที่ 20
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวพรรณี ชัยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด อบต.วังนกแอ่น
โทร : 0652235593
นางสาวพรรณี ชัยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 065-2235593
นางลัดดาพร แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0819627725
นายธเนศ ศรีปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-488-1999
นางสาวมะลิวัลย์ ผิวอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 085-613-0460
account_box สำนักปลัด
นางสาวพรรณี ชัยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอริยา สพานแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวเนาวรัตน์ สั่งสอน
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
ว่าง
นิติกรปฏิบัติการ/ ชำนาญการ
นายสรายุทธ ปิ่นเกตุ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางสาวสุภาภรณ์ ศรีอาวุธ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางเยาวรัตน์ เชื้อเมืองพาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจิดาภา ทรายน้อย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายนเรศ คนหลัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวพีระวรรณ มากมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
สิบเอกสมชาย ปั้นคล้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวนงนุช ยอดปา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชลธานาวี บุญช่วยสุข
ผู้ช่วยนิติกร
นางสาววันเพ็ญ ศรีทัศทนาม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายพชรดี สัทธศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายธีรภาพ พรหมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวบุญเรือน เปียจันทร์
ภารโรง
นายรำไพ ท้วมไชยนาม
คนงาน
นายพรชัย สินอินทร์
คนงาน
นายสุนทร มหาโยธี
คนงาน
(ว่าง)
คนงาน
(ว่าง)
คนงาน
นายเอกสิทธิ์ พรหมเจดีย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสามารถ สนมฉ่ำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายแทน จันทร์มา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายพีรบูรณ์ มีอุดร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสองแคว ขุนจารย์
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางลัดดาพร แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศตพร พิลาศจิตร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวสายใจ ยอดเพ็ชร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน
นางสาวลิสา เชื้อบุญมี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวลินิน ชมชิต
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน
นายนิรุช แจ่มชาวนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวพัชรี สุขคำภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวพรนภา เทียนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวัฒนา พรมสิริสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัชพล เอี่ยมหน่อ
คนงาน
account_box กองช่าง
นายธเนศ ศรีปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
นายเวหา สุรพงษ์รัตน์
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายธนฤทธิ์ ฉิมพาลี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(ว่าง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
(ว่าง)
วิศวกร
นายเอกพงศ์ พลรบ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคำรณ แตนศรี
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายปฏิพัทธ์ แก้วสายัณห์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางมงคล ผลบูรณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
account_box กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวมะลิวัลย์ ผิวอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางสาวนิภาเพ็ญ วงษ์ศรี
ครูชำนาญการ
นางสาวมะลิวัลย์ ผิวอ่อน
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสลักใจ ประสพสุข
ครูชำนาญการ
นางสาวเบญจวรรณ บุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกรรณิการ์ จันทราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกาญจนา อินทมาตย์
ผู้ดูแลเด็ก
นางกานต์พิชชา พิมเสน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนพกา จันทร์ศรีทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวประภัสสร แก้วสุวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรติมา มีแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
(ว่าง)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
account_box กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
นายเฉลิม แก้วเกิด
กำนันตำบลวังนกแอ่น
นายเฉลิม แก้วเกิด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1
นางต๋อย จันทร์น้ำคบ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2
นางเนียม ผาสุข
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
นายสมพงษ์ พิมเสน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4
นายวีรพงษ์ พรมมาอินทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5
นายสุเทพ คุ้มภัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
นางกาหลง แก้วสว่าง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
นายเอกชัย น้ำจันทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8
นายประโยชน์ ดอนคำไพร
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9
นายพเยาว์ กลิ่นหอม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10
นายปัญจะ สังข์เมือง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11
นายสมพงษ์ จงจอหอ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12
นายวิชาญ สัมมะโน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13
นายสำเริง สุขสวัสดิ์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14
นางดวงนภา หุงขุนทด
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15
นางประทุม ลำตาล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16
นางสาวบุปผาน้อย ท้าวอ่ำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17
นายจเร จันทคีรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18
นางเปรมวดี วงษ์พานาช
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 19
นายสมพร อาจคำพัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 20
account_box ข้อมูลผู้บริหาร
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 111
นายสวาท สุขทัศน์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 102
นางจิดาภรณ์ คงอินทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 0 5500 0876 ต่อ 102
นายสมาน จูบ้านไร่
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
โทร : 099 417 7537

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น