messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
check_circle สภาพสังคม
สภาพสังคม
ประชากรตำบลวังนกแอ่น มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตั้งหมู่บ้านอยู่เป็นกลุ่ม มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ผู้คนมีความสามัคคียึดมั่นในวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น และวัฒนธรรมประเพณี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
- วันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม จัดงานทาบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง - งานประเพณีทำบุญกลางบ้าน - วันสงกรานต์ เดือนเมษายน จัดพิธีรดน้ำอวยพรผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ - แห่เทียนพรรษา เดือนกรกฎาคม จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาและแห่เทียนพรรษาเพื่อให้
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น มีศาสนสถานอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 37 แห่ง วัด ( หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,19 ) จำนวน 8 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 29 แห่ง
การศึกษา ในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น มีสถานศึกษาอยู่ในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 12 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ - โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง ( หมู่ที่ 19 ) - โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 6 แห่ง (หมู่ที่ 3,4,6,7,9,20) - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง ( หมู่ที่ 1,2,10,11,13 ) - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ( สังกัด อบต.วังนกแอ่น จำนวน 3 แห่ง หมู่ที่ 1,4,6 ) ( สังกัด กรมรบพิเศษที่ 4 จำนวน 1 แห่ง )
การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 4 แห่ง ( หมู่ที่ 10,16,19 ,20) - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%
ความปลอดภัย ในตำบล
- ที่พักสายตรวจ จำนวน 3 แห่ง ( หมู่ที่ 2,3, สวนรุกขชาติสกุโณทยาน) - ศูนย์ อปพร.ตำบลวังนกแอ่น

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น