messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
check_circle ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
การพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา - พัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - ป้องกันและแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - กำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลถูกวิธี
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมการท่องเที่ยวและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว - ประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลข่าวสารสถานที่ท่องเที่ยวและกีฬา - จัดสถานที่เล่นกีฬาและส่งเสริมการเล่นกีฬาให้กับประชาชน/ เยาวชน
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แนวทางการพัฒนา - ส่งเสริมอาชีพ/รายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง - ให้สวัสดิการและหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้กับประชาชน - ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนพร้อมกับการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนะธรรมปัญญาท้องถิ่น แนวทางการพัฒนา - พัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ - ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ ที่ 5
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา - ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง ถนน สะพาน และท่อระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน - ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค - การติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้า
ยุทธศาสตร์ ที่ 6
จัดระเบียบชุมชน ผังเมืองและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน แนวทางการพัฒนา - เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - บูรณาการป้องกันปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ ที่ 7
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา - เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบนฐานความคุ้มค่า โปร่งใส ถูกต้อง - ยกระดับการศึกษาและอบรมของพนักงาน/บุคลากรของ อบต. - สร้างความพึ่งพอใจในการทำงานและบริการของ อบต. - ปรับปรุง/พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี - สร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนชุมชนและจัดประชาคมท้องถิ่น

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น