องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางลัดดาพร แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 081-962-7725
นางสาวพรรณี ชัยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 065-223-5593
นางลัดดาพร แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-962-7725
นายธเนศ ศรีปาน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-488-1999
นางสาวพรรณี ชัยประเสริฐ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 065-223-5593