messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
account_box กองคลัง
นางลัดดาพร แสงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศตพร พิลาศจิตร
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
นางสาวสายใจ ยอดเพ็ชร
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน
นางสาวลิสา เชื้อบุญมี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาวลินิน ชมชิต
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายนันทวัฒน์ โตเทียน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นายนิรุช แจ่มชาวนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวพัชรี สุขคำภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาวพรนภา เทียนคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวัฒนา พรมสิริสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัชพล เอี่ยมหน่อ
คนงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น