ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 33 คน )
เพศ
ชาย
64.52%
หญิง
35.48%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
43.24%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
27.03%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
16.22%
อื่นๆ
13.51%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
20.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
21.05%
พอใจมาก
18.42%
ปานกลาง
18.42%
พอใจน้อย
21.05%
พอใจน้อยที่สุด
21.05%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
20.69%
พอใจมาก
20.69%
ปานกลาง
17.24%
พอใจน้อย
24.14%
พอใจน้อยที่สุด
17.24%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
15.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
20.00%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
18.75%
ปานกลาง
18.75%
พอใจน้อย
18.75%
พอใจน้อยที่สุด
18.75%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
18.18%
พอใจมาก
27.27%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
18.18%
พอใจน้อยที่สุด
18.18%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ ดีมาก