หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
https://itas.nacc.go.th/go/eit/olzbi5
 
ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อหรือรับบริการกับอบต.วังนกแอ่น ร่วมแสดงความคิดเห็น \"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ \"  
 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แบบสำรวจซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อวัดระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการประเมินจะแสดงถึงระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนการรับรู้ของท่านได้เป็นอย่างดี ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ และขอยืนยันว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไป เผยแพร่หรือใช้เพื่อการใด ๆ ทั้งสิ้น โดยการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นไปในลักษณะของภาพรวมเท่านั้น ไม่มีการวิเคราะห์หรือรายงานเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด ความร่วมมือของท่านจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุง ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขอความร่วมมือผู้มาติดต่อหรือรับบริการกับอบต.วังนกแอ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        ร่วมแสดงความคิดเห็น \"การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ \"

โดยแสดงความคิดเห็นได้ที่ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/olzbi5

ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 10.45 น. โดย องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น

ผู้เข้าชม 32 ท่าน