หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
''วังนกแอ่นก้าวหน้า
ชาวประชาสุขใจ ท้องถิ่นก้าวไกล
ใส่ใจพัฒนา พึ่งพาตนเอง''
นายชัยยนต์ มาไชยนาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
วิสัยทัศน์ อบต.วังนกแอ่น
สถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติในตำบลวังนกแอ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
1
2
 
 


นายเดชา ใจน้ำ
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
 
 


นายขุนแผน บานเย็นงาม
หัวหน้าสำนักปลัด
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
 


นางสาวอารีย์บัณฑ์ บรรดาศักดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายสุรายุทธ ปิ่นเกตุ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางกนกวรรณ สนิทพันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวอิสรา บุญฤทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวสุรัชฎา ฤทธิ์แก้ว
นิติกร


ว่าที่ร้อยตรีหญิงฉัตรทิพย์ ฉลอม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวนงนุช ยอดปา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


-ว่าง-
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาวภาวดี เสงี่ยมงาม
ภารโรง


นายสองแคว ขุนจารย์
พนักงานขับรถยนต์


นายเอกสิทธิ์ พรหมเจดีย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายรำไพ ท้วมไชยนาม
คนงาน


นายสุนทร มหาโยธี
คนงาน


นายอภิเดช พลรบ
คนงาน


นางบุญถม ศรีพันอ้วน
คนงาน


-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ


-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
 
ฝ่ายนโยบายและแผน
 


นายบัญชา สายคำเลิศ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน


นางเยาวรัตน์ เชื้อเมืองพาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายนเรศ คนหลัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


สิบเอกสมชาย ปั้นคล้าย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวพีระวรรณ มากมี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายธีรภาพ พรหมมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย