ชื่อเรื่อง : กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ชื่อไฟล์ : uxeWv3KWed65406.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้