messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
วังนกแอ่น
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
folder ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่ที่ 1 บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลการขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโปร่งพลู หมู่ที่ 15 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 55 |
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายไหล่ถนน คสล. 2 ข้างทาง บริเวณที่ดินของนายบรรเจิด-บริเวณที่ดินนางน้อย คำผิว หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 50 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.พ.ศ.2522 และการขออนุญาต ตาม พรบ.การขุดดินถมดิน จำนวน 25 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังนกแอ่น เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จานวน 9 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 19 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 75 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-5967 พิษณุโลก จำนวน 2 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 64 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 68 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 59 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 71 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการยกระดับการผลิตพืชผักปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน GAPภายใต้โครงการแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 72 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซำตะเคียน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 60 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับการผลิตพืชผักปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน GAPภายใต้โครงการแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 70 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังนกแอ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง" poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 67 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 10 รายการ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 65 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 66 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลวังนกแอ่น เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จานวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 69 |
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (ิวดิน) หมู่ที่ 20 บ้านแสนสุขพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 61 |
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) รถบรรทุกติดเครน หมายเลขทะเบียน 81-2561 พิษณุโลก และรถยนต์กะบะ ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กฉ-7448 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 79 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น